Εξορθολογισμός των κριτηρίων για την έγκριση εισόδου για οικογενειακή επανένωση

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, που κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών, δικαιούνται να ζητήσουν την είσοδο και διαμονή στην χώρα μελών της οικογένειάς τους. Η διαδικασία χορήγησης έγκρισης στον συντηρούντα για την οικογενειακή επανένωση ρυθμίζεται από το άρθρο 5 του 131/2006 Π.Δ. και τις τροποποιήσεις του (167/2008,113/2013), αλλά και από τον Κώδικα Μετανάστευσης (Ν. 4251/2014). Από τις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται ότι η αίτηση του συντηρούντα θα πρέπει να συνοδεύεται από μία λίστα δικαιολογητικών. Ανάμεσα στα άλλα δικαιολογητικά, ζητείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο η ίσο των 8500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και 15% για κάθε τέκνο. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε το 2006 στις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης ζητούνται αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με ασφάλιση που να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του.

Οι δύο αυτές απαιτήσεις καθιστούν την απόκτηση της έγκρισης απαγορευτική για την συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων καθώς προϋποθέτουν σταθερή και τακτική εργασία, αλλά και πλήρη ασφάλιση, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο  για τους εργαζομένους, με την ανεργία να βρίσκεται στο 25,4 %  και την ελαστική και αδήλωτη εργασία σε έξαρση. Ιδιαίτερα μάλιστα για τους πολίτες τρίτων χωρών, υπάρχει επιπλέον περιορισμός στον ανώτατο αριθμό θέσεων για εξαρτημένη εργασία, που τους χορηγείται ανά ειδικότητα και Περιφέρεια, όπως αυτός καθορίζεται από το άρθρο 11 του Νόμου 4251/2014.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Με δεδομένη την μείωση του εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη από το 2006 οπότε και εκδόθηκε το ΠΔ 131/2006 παραμένει σε ισχύ, και για ποιες περιπτώσεις, η προϋπόθεση του εισοδήματος 8500 ευρώ για τον συντηρούντα;

2.Πώς προτίθεται να τροποποιήσει την συγκεκριμένη διάταξη ώστε να μην αποκλείεται από την διαδικασία εισόδου μέλους οικογένειας, η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερόντων;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Κατριβάνου Βασιλική

Λεουτσάκος Στάθης

Ζάννας Ζήσης

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κοινοβουλευτικο Εργο Ερωτήσεις Εξορθολογισμός των κριτηρίων για την έγκριση εισόδου για οικογενειακή επανένωση